loadding

Phòng Thí Nghiệm Kết Cấu Công Trình

         Khung kết cấu 50 T

Thí nghiệm uốn dầm