loadding

Mức giảm học phí của trung tâm khi đăng ký học theo nhóm

Mức giảm trên không phân biệt sinh viên hay người đã đi làm. Các bạn đăng ký học rủ thêm bạn để nhận được ưu đãi từ trung tâm nhé.

Nhóm Mức giảm cho thành viên trong nhóm Mức giảm cho trường nhóm
Nhóm 3 người Giảm 10% Giảm 15%
Nhóm 5 người Giảm 10% Giảm 20%
Nhóm 10 người Giảm 15% Giảm 50%
Nhóm 15 người Giảm 20% Giảm 100%